Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach serwisu internetowego finezja.sklep.pl

Producent ubranek do chrztu:  PHU Finezja Teresa Kaczor, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 29 ; NIP 7261292293; tel: +48 662 852 320;  Numer konta 82 1050 1894 1000 0091 2397 9008

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży ubranek dla dzieci i innych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.finezja.sklep.pl prowadzony przez firmę PHU Finezja Teresa Kaczor z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: ul Piłsudskiego 29 , 05-300 Mińsk Mazowiecki, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@finezja.sklep.pl , telefon 662 852 320 lub 792 564 957.

1.2 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.finezja.sklep.pl

1.3 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

1.4 Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego przed dokonaniem tej zmiany.

2 DEFINICJE

2.1 Klient - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową.

2.2 Regulamin - niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Sklepu internetowego.

2.3 Sprzedawca - Teresa Kaczor prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU Finezja Teresa Kaczor 

2.4 Umowa - umowa sprzedaży zawarta przez Klienta i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.5 Sklep internetowy - serwis internetowy www.finezja.sklep.pl

3 REJESTRACJA

3.1 Zawieranie umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, nie wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta.

4 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

4.1 Klient otrzymuje generowana wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.2 Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

4.3 Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.

4.3.1 W przypadku chwilowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta,  nie później niż 7 dni od dnia złożenia Zamówienia o stanie Zamówienia Klienta, a Klient ma możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia w ciągu 7 dni od uzyskania takiej informacji, poprzez oczekiwanie na realizację Zamówienia lub odstąpieniem od umowy.

4.3.2 Jeżeli klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia.

4.3.3 W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia umowy nie dochodzi.

4.4 Prezentacja Produktów w ramach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.4.1 Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

4.4.2 wygenerowana automatycznie wiadomość opisana w ust.4.1 nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

4.5 Umowa zostaje zawarta:

w przypadku gdy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.3.1 lub 4.3.3 - z chwilą upływu tego terminu;

w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust.4.3.1 - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia;

w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.3.1. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie ( przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące "Zamówienia" stosuje się do "Umowy"). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie ( nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę.

4.5.1 Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony internetowej, Strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi na Stronie internetowej www.finezja.sklep.pl w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.6 Przy składaniu zamówienia Klient wybiera sposób płatności: należność za pobraniem przy odbiorze, płatność przelewem bankowym, płatność elektroniczną.

4.6.1 W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty za Produkty oraz kosztów dostawy  przez  Klienta w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

4.7 Dostawa Produktów jest dokonywana w wybranym przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

4.7.1 Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (7 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.

4.7.2 Wraz z przesyłką klient otrzymuje fakturę lub paragon.

4.8 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

4.9 Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto.

4.10 Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury. Faktura jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia i wysłana jest razem z zamówionymi Produktami.

4.11 Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.12 Rozwiązanie Umowy o Korzystanie ze Sklepu internetowego z jakichkolwiek przyczyn lub zaprzestania prowadzenia Sklepu internetowego nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Sklepu internetowego umowy sprzedaży Produktów.

5 REKLAMACJE

5.1 W razie wystąpienia w produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

5.2 Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając je na adres ul Piłsudskiego 29, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź na adres e-mail: kontakt@finezja.sklep.pl

5.2.1 Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej ( Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).

5.3 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

5.3.1 W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę Produktu na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy.

5.4 W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczących (w tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.2 W przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

6.3 W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Zasady odstąpienia od umowy

Prawo Odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy muszą Państwo poinformować - tj. Teresę Kaczor, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU Finezja o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia . Formularz odstąpienia od umowy można wysłać  poczta pod adres ul. Piłsudskiego 29, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pocztą elektroniczną kontakt@finezja.sklep.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nas), niezwłocznie,a w każdy przypadku nie później niż 14 dni od dnia , w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego podanego przez Państwa w e-mailu lub pocztą. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia na dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Produkt powinien:

* posiadać przywieszone do niego oryginalne metki;

* nie nosić śladów użytkowania;

* posiadać wszystkie dodatki powiązane na stałe z danym Produktem tj. kwiatki, kokardki, koraliki itp.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl